چرا فقط سطحی فکر مکنیم وهدف در زندگی نداریم

بسم الله الرحمن الرحیم

ازدواج یک پیوند قراردادی است که به دنبال خود تعهد می آورد هر گاه زوجین تعهد کردند که با هم زندگی کنند خدای متعال آنها را یاری خواهد کردتا زمانی که نسبت به همدیگر خیانت نکنند  امداد غیبی همواره پشتیبان آنها خواهد بودولی زمانیکه هر یک از طرفین نسبت به دیگری ظلم یا خیانت کند از لطف پروردگار محروم خواهند شد و به حال خود واگذاشته می شوند

/ 1 نظر / 16 بازدید