انسان موجودی از جنس دنیا و یا ..........

ما خیال میکنیم   فقط  زندگی  در این کره خاکی است  و منحصر به عالم ماده

 

نه چنین نیست .     انسان دارای دو بعد است هم محدود  وهم نا محدود............

 

جسم  و محدودیتها     و روح    نا محدود .............................

 

بچگانه فکر نکنید   و محدود نیز فکر نکنید  .   انا لله  ما برای خداوند متعال هستیم  و از

خود چیزی نداریم  همه چیزی که می بینید ودرک میکنید  از خداست  هر چه نور است و

روشنایی و مثبت از آن خداست   وهر چه منفی و بدی از ما انسانهای  بد است مثال

 

آنچه نور است در زمین از خورشید است وهر چه تاریکی از زمین است 

/ 1 نظر / 14 بازدید